okładka
okładka
strona główna w numerze kluby rowerowe kalendarium forum razem na rower galeria czytelników w następnym numerze regulaminy konkursów archiwum o nas redakcja reklama prenumerata sieć sprzedaży

skomentuj »
n.p.m.
partnerzy

trasymasy.pl

sportportal.pl

twojmedyk.pl

Reklama

pierwszy rower
strona główna >> 3/2008 >> Na rajd z koleją

poradniki

Nim będzie za późno

Zapewne pamiętacie te chwile, gdy Wasz rower był zupełnie nowy.  Jego lśniący lakier jeszcze nie nosił śladów po przebytych... »

Zasłyszane odkopane


Na rajd z koleją

Ewa Nowaczyk
Kolejarze co roku organizują Kolejowe Eskapady Krajoznawcze

Pod­la­scy ko­le­ja­rze chcą prze­ko­nać do po­dró­żo­wa­nia po­cią­ga­mi lu­dzi ży­ją­cych zdro­wo i ak­tyw­nie. Jak? Or­ga­ni­zu­jąc dla nich Ko­le­jo­we Eska­pa­dy Kra­jo­znaw­cze – cykl raj­dów ro­we­ro­wych i spływ ka­ja­ko­wy. Na Ko­le­jo­we Eska­pa­dy Kra­jo­znaw­cze 2008 skła­da się pięć raj­dów ro­we­ro­wych i spływ ka­ja­ko­wy. Or­ga­ni­zu­je je Pod­la­ski Za­kład Prze­wo­zów Re­gio­nal­nych (PZPR) w Bia­łym­sto­ku. Na miej­sce star­tu każ­dej z tych im­prez uczest­ni­cy do­jeż­dża­ją po­cią­giem. – Ce­lem wy­cie­czek jest nie tyl­ko po­zna­nie cie­ka­wych miejsc na Pod­la­siu i za­chę­ce­nie lu­dzi do ak­tyw­ne­go wy­po­czyn­ku – mó­wi Elż­bie­ta Za­łu­ska, dy­rek­tor­ka Pod­la­skie­go Za­kła­du Prze­wo­zów Re­gio­nal­nych.

Uczest­ni­cy raj­dów wsia­da­ją w nor­mal­ne, kur­so­we po­cią­gi ja­dą­ce przez wo­je­wódz­two pod­la­skie. Wszyst­kie po­cią­gi mię­dzy­re­gio­nal­ne, któ­re ja­dą przez Pod­la­skie, pro­wa­dzą wa­go­ny ro­we­ro­we. Bi­let na ro­wer kosz­tu­je 4,5 zło­tego. W każ­dej wy­ciecz­ce mo­że wziąć udział 25 osób, obo­wią­zu­ją wcze­śniej­sze za­pi­sy.

Ka­len­darz Ko­le­jo­wych Eska­pad Kra­jo­znaw­czych 2008

» ‑Wielka Majówka nad Biebrzą (17-18 maja) – spływ kajakowy po Biebrzańskim Parku Narodowym

» ‑Kwiat Paproci (21-22 czerwca) – rajd rowerowy po Suwalskim Parku Krajobrazowym

» ‑W dolinie Rospudy (19-20 lipca) – rajd rowerowy w Dolinie Rospudy

» ‑Pożegnanie lata nad Wigrami (30 sierpnia) – rajd rowerowy po Wigierskim Parku
NarodowymZdjęcie: Ewa Nowaczyk