okładka
okładka
strona główna w numerze kluby rowerowe kalendarium forum razem na rower galeria czytelników w następnym numerze regulaminy konkursów archiwum o nas redakcja reklama prenumerata sieć sprzedaży

skomentuj »
n.p.m.
partnerzy

trasymasy.pl

sportportal.pl

twojmedyk.pl

Reklama

pierwszy rower
strona główna >> 3/2008 >> Jednośladami po wyspach Bałtyku

poradniki

Nim będzie za późno

Zapewne pamiętacie te chwile, gdy Wasz rower był zupełnie nowy.  Jego lśniący lakier jeszcze nie nosił śladów po przebytych... »

Zasłyszane odkopane >> nasz patronat


Jednośladami po wyspach Bałtyku

 

Gru­pa mło­dych, peł­nych ener­gii i pa­sji po­zna­wa­nia świa­ta mło­dych lu­dzi to te­am, któ­ry pod­jął wy­zwa­nie po­ko­na­nia naj­więk­szych wysp Mo­rza Bał­tyc­kie­go na ro­we­rach. Są to ucznio­wie i na­uczy­cie­le Ze­spo­łu Szkół Ka­to­lic­kich w Cho­rzo­wie, zrze­sze­ni w Uczniow­skim Klu­bie Spor­to­wym FRAM.

Człon­ko­wie Klu­bu wpa­dli na po­mysł zor­ga­ni­zo­wa­nia ro­we­ro­wej wy­pra­wy po wy­spach Bał­ty­ku. Peł­ni pa­sji i wia­ry w suk­ces kil­ka mie­się­cy te­mu przy­stą­pi­li do szcze­gó­ło­we­go opra­co­wa­nia swo­je­go po­my­słu. Oprócz te­go re­gu­lar­nie tre­nu­ją, gdyż do po­ko­na­nia na dwóch ko­łach bę­dą mie­li oko­ło 1000 ki­lo­me­trów. Pod­czas oko­ło czte­ro­ty­go­dnio­wej wy­pra­wy, któ­rej po­czą­tek za­pla­no­wa­no na po­ło­wę czerw­ca, za­mie­rza­ją prze­je­chać ro­we­ra­mi naj­więk­sze wy­spy Mo­rza Bał­tyc­kie­go. Na ich szla­ku znaj­du­ją się: es­toń­skie Hiu­ma i Sa­re­ma, szwedz­kie Go­tlan­dia i Otlan­dia, duń­ski Born­holm, nie­miec­ka Ru­gia praz pol­skie Wo­lin i Uznam.

Kie­dy już wy­pra­wa do­bie­gnie koń­ca, do zre­ali­zo­wa­nia zo­sta­nie wy­da­nie prze­wod­ni­ka ro­we­ro­we­go po naj­więk­szych wy­spach Bał­ty­ku. Człon­ko­wie UKS Fram chcą nie tyl­ko po­zna­wać świat z per­spek­ty­wy ro­we­ru, ale tak­że za­chę­cać in­nych do ru­chu i roz­wi­ja­nia swo­ich pa­sji.