okładka
okładka
strona główna w numerze kluby rowerowe kalendarium forum razem na rower galeria czytelników w następnym numerze regulaminy konkursów archiwum o nas redakcja reklama prenumerata sieć sprzedaży

skomentuj »
n.p.m.
partnerzy

trasymasy.pl

sportportal.pl

twojmedyk.pl

Reklama

pierwszy rower
strona główna >> 3/2008 >> Mistrzowie szosy nie do pokonania

poradniki

Nim będzie za późno

Zapewne pamiętacie te chwile, gdy Wasz rower był zupełnie nowy.  Jego lśniący lakier jeszcze nie nosił śladów po przebytych... »

Zasłyszane odkopane >> Puszczykowo


Mistrzowie szosy nie do pokonania

Piotr Kurek
Mistrz kolarstwa nie po raz pierwszy miał w ręku nasz magazyn

W dzie­wią­tej edy­cji ama­tor­skich mi­strzostw w ko­lar­stwie gór­skim (MTB), któ­re od­by­ły się w po­ło­wie kwiet­nia w Pusz­czy­ko­wie, ry­wa­li­zo­wa­ło ze so­bą 246 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków we wszyst­kich ka­te­go­riach, po­czy­na­jąc od naj­młod­szych dzie­ci, a koń­cząc na ma­ster­sach oboj­ga płci. Wśród za­wod­ni­ków byli Cze­sław Lang i Ja­nusz Ko­wal­ski, którzy sko­rzy­sta­li z za­pro­sze­nia or­ga­ni­za­to­rów Wiel­ko­pol­skiej Li­gi Ma­sters i wy­star­to­wa­li w wy­ści­gu su­per­ama­to­rów na dy­stan­sie 4 ki­lo­me­trów. Obok nich sta­nę­li mło­dzi lu­dzie, któ­rzy do­pie­ro za­czy­na­ją przy­go­dę z ko­lar­stwem i spor­tem, jak rów­nież in­ni mi­strzo­wie szo­sy sprzed lat – An­drzej Kacz­ma­rek czy je­go ko­le­ga klu­bo­wy – Ka­zi­mierz Go­go­lew­ski.

Cze­sław Lang i Ja­nusz Ko­wal­ski ja­ko ostat­ni roz­po­czę­li pe­da­ło­wa­nie, ma­jąc na tej jed­nej run­dzie prze­wyż­sze­nia rzę­du 94 me­trów i dość trud­ną tra­sę, jak i znacz­nie od sie­bie młod­szych ry­wa­li. Pierw­szy dy­stans 4 ki­lo­me­trów prze­je­chał Ra­fał Sta­ni­sław­ski z Koź­min­ka, któ­ry uzy­skał czas 13 mi­nut 14 se­kund. Dru­gie miej­sce wy­wal­czył Krzysz­tof Ko­niecz­ny z cza­sem 13 mi­nut 37 se­kund. Trze­cia by­ła uta­len­to­wa­na Ka­ta­rzy­na Dę­bo­wa – 14 mi­nut 5 se­kund. Czwar­te miej­sce za­jął Cze­sław Lang z cza­sem 14 mi­nut 44 se­kund. W tej ka­te­go­rii su­per­a­ma­to­rów ści­ga­ło się 27 za­wod­ni­ków.Zdjęcie: Piotr Kurek