okładka
okładka
strona główna w numerze kluby rowerowe kalendarium forum razem na rower galeria czytelników w następnym numerze regulaminy konkursów archiwum o nas redakcja reklama prenumerata sieć sprzedaży

skomentuj »
n.p.m.
partnerzy

trasymasy.pl

sportportal.pl

twojmedyk.pl

Reklama

pierwszy rower
strona główna >> 3/2008 >> 3/2008 >> Cała magia Jukatanu

poradniki

Nim będzie za późno

Zapewne pamiętacie te chwile, gdy Wasz rower był zupełnie nowy.  Jego lśniący lakier jeszcze nie nosił śladów po przebytych... »

Wyprawa numeru >> Meksyk > Belize > Gwatemala


Cała magia Jukatanu

Lucyna Czajkowska
Lucyna Czajkowska – prowadzi z mężem sklep i serwis rowerowy. W czerwcu na rowerze rusza na Krym, do Mołdawii i Rumunii

Dlaczego Meksyk? To był mój pomysł. O kraju wiedziałam niewiele: sombrero, tequila, tortilla… Kupiłam przewodnik i zaczęłam czytać o Aztekach, Majach, ich piramidach, o kuchni, sjeście, o nurkowaniu…

Po po­wro­cie Igo­ra z ko­lej­nej wy­pra­wy po­wie­dzia­łam so­bie: do­syć! Dla­cze­go ja za­wsze zo­sta­ję w Pol­sce, zaj­mu­ję się do­mem, fir­mą, szy­ko­wa­niem mę­ża na ko­lej­ny wy­jazd, wi­ta­niem go po po­wro­cie i słu­cha­niem o tym, co wi­dział, co prze­żył...? Nie ma­jąc za du­że­go wy­bo­ru, by spę­dzić ra­zem wię­cej cza­su – po­sta­no­wi­łam wsiąść na ro­wer.

Wy­star­czy­ło mieć pie­nią­dze i czas, by po­je­chać. Pew­nej no­cy, pod­czas któ­rej Igor nie mógł za­snąć zmę­czo­ny pra­cą, co­dzien­no­ścią i „daw­no­nie­by­łem­nig­dzie”, wy­ci­szał się przy kom­pu­te­rze. Jed­ną no­gą by­łam w kra­inie snu, kie­dy mąż wró­cił do łół­ka i oznaj­mił mi, że wła­śnie przez in­ter­net za­re­zer­wo­wał bi­le­ty. Co? Na kie­dy? Za co? Sta­nę­ło na tym, że bie­rze­my kre­dyt i le­ci­my. Nie spa­łam pra­wie do ra­na, cie­szy­łam się i ba­łam jed­no­cze­śnie. Igor po­sta­rał się o urlop, ja zrzu­ci­łam obo­wiąz­ki na bar­ki pra­cow­ni­ków (dzię­ki im za to, bo da­li so­bie ra­dę na 120 pro­cent), wi­zy­ta u le­ka­rza od cho­rób tro­pi­kal­nych, szcze­pie­nia, po­ży­czo­na od ro­dzi­ny ka­me­ra i w dro­gę!

W PIGUŁCE

 

Więcej: czytaj w numerze „Rowertour”Zdjęcie: Lucyna i Igor Czajkowscy