okładka
okładka
strona główna w numerze kluby rowerowe kalendarium forum razem na rower galeria czytelników w następnym numerze regulaminy konkursów archiwum o nas redakcja reklama prenumerata sieć sprzedaży

skomentuj »
n.p.m.
partnerzy

trasymasy.pl

sportportal.pl

twojmedyk.pl

Reklama

pierwszy rower
strona główna >> 6/2008 >> Kra­jo­braz po bi­twie

poradniki

Nim będzie za późno

Zapewne pamiętacie te chwile, gdy Wasz rower był zupełnie nowy.  Jego lśniący lakier jeszcze nie nosił śladów po przebytych... »

Styl życia >> Beskid Śląski


Kra­jo­braz po bi­twie

Tomasz Dębiec
Na trasie pomiędzy Magurką Wiślańską a Baranią Górą

Wie­lu z nas ma swo­je ulu­bio­ne tra­sy, do któ­rych lu­bi wra­cać. Wy­jąt­ko­wo rzad­ko dzie­je się tak, że ja­dąc tą sa­mą drogą dru­gi raz w cią­gu kil­ku lat, trud­no nam po­znać oko­li­cę.

Przy­ro­da od­kry­ła przed na­mi ta­kie moż­li­wo­ści w wie­lu za­kąt­kach Be­ski­du Ślą­skie­go oraz – w mniej­szym stop­niu – w Be­ski­dzie Ma­łym i Ży­wiec­kim. Kil­ka lat te­mu więk­szość szla­ków bie­gną­cych gór­ski­mi grzbie­ta­mi by­ła du­mą tu­tej­szych le­śni­ków, ale ostat­nio zmie­ni­ło się ob­li­cze tych gór. Sto­ki zo­sta­ły ogo­ło­co­ne z gma­twa­ni­ny ga­łę­zi wy­wró­co­nych do gó­ry ko­rze­nia­mi drzew. Od­sło­ni­ły się sze­ro­kie pa­no­ra­my, któ­rych wcze­śniej nie by­ło nam da­ne oglą­dać. Jest to ja­kiś plus, ale…

Na po­bo­jo­wi­skach, gdzie świer­ki nie da­ły ra­dy, sto­ją gdzie­nie­gdzie sa­mot­ne bu­ki. Na ra­zie ich ko­ro­ny są wą­skie, bo kształ­to­wa­ły się w są­siedz­twie in­nych drzew. Za pa­rę lat po­wsta­ną z nich roz­ło­ży­ste pa­ra­so­le, a wo­kół, miej­my na­dzie­ję, bę­dzie rósł mło­dy las.

Dra­mat, ja­ki do­tknął be­skidz­kie świer­ki, to wy­nik złej go­spo­dar­ki pro­wa­dzo­nej tu po­nad kil­ka­dzie­siąt lat te­mu. W miej­scach, gdzie na­tu­ral­nie po­win­ny ro­snąć bu­ki i jo­dły, po­sa­dzo­no szyb­ciej ro­sną­ce świer­ki. Przez wie­le lat nic nie wska­zy­wa­ło na to, że po­pra­wia­nie przy­ro­dy bę­dzie się wią­za­ło z ta­ki­mi kon­se­kwen­cja­mi. Ta­ki las oka­zał się jed­nak ma­ło od­por­ny na za­gro­że­nia: grzy­by, kor­ni­ki, su­szę. Dziś, na szczę­ście, le­śnic­two czer­pie z na­tu­ral­nych wzor­ców i miej­my na­dzie­ję, że hi­sto­ria się nie po­wtó­rzy.

War­to się wy­brać na ro­we­ro­wą wy­ciecz­kę wśród kra­jo­bra­zów jak nie z tej zie­mi. Te naj­bar­dziej od­lo­to­we znaj­dzie­cie w oko­li­cach Skrzycz­ne­go, Ba­ra­niej Gó­ry czy Ma­gur­ki Ra­dzie­chow­skiej. Trze­ba się jed­nak przy­go­to­wać na spo­ry wy­si­łek i du­żo tech­nicz­nej jaz­dy ka­mie­ni­sty­mi ścież­ka­mi.

Sa­tys­fak­cja gwa­ran­to­wa­na.

Więcej zdjęć Beskidu Śląskiego: w magazynie „Rowertour”Zdjęcie: Tomasz Dębiec